Chaser & Po taytay RIP

Chaser Yoshimi and Po taytay don’t make it.